vestavěné skříně školní nábytek

KOVN A VSUVN SYSTMY PRO KUCHYN? NA MRU

P?i nvrhu kuchy?sk linky bereme v vahu, kam budete ukldat jednotliv kuchy?sk komponenty od skleni?ek a po zsoby potravin. Kuchy? na mru doplnme o kvalitn kovn a vsuvn systmy, kter zaru? p?ehlednost a vyuitelnost prostoru.

Dnen trh nabz velk mnostv druh? a typ? kuchy?skch linek v?. lonch a vsuvnch systm?, kter dodvaj kuchyni komfort a pohodl p?i va?en.

P?i prci v kuchyni je vyuvno 5 kuchy?skch zn1.prostor na zsoby, 2.ukldn ndob, 3.p?prava jdla, 4.myt ndob, 5.va?en a pe?en

VKLOPN SYSTM PRO KUCHYN?:

U systmu vklop? se d ?ely pohybovat sm?rem nahoru, ?m je umon?n voln p?stup k prostoru uvnit? horn sk??ky.
Systm vklop? p?esv?d? vysoce komfortn obsluhou. Vklopy se daj snadno otev?t, v kad poadovan pozici zastavit, zavraj se m?kce a tie. Vysok stabilita, elegantn design a dlouh ivotnost.

AVENTOS HF   p?edstavuje ?een pro vysokou a st?edn? vysokou horn sk??ku s dvoudlnm ?elem, v kuchyni i v obvacm pokoji.

 • Vky korpusu kuchy?k linky od 480 do 1 040 mm
 • ?ky korpusu do 1 800 mm
 • Pro d?ev?n ?ela a ?lka s alurme?ky
 • BLUMOTION nebo SERVO-DRIVE

AVENTOS HS poskytuje kompaktn sortiment pro velk a t?k vklopy.

 • Vky korpusu kuchyn? od 350 do 800 mm
 • ?ky korpusu do 1 800 mm
 • Pro d?ev?n ?ela a ?lka s alurme?ky
 • BLUMOTION nebo SERVO-DRIVE

AVENTOS HL se vte?n? a p?esv?d?iv? hod dokonce pro speciln konstruk?n situace, nap?klad pro integraci elektrickch p?stroj? do vysok sk?n?.

 • Vky korpusu kuchyn od 300 do 580mm
 • ?ky korpusu do 1 800 mm
 • Pro d?ev?n ?ela a ?lka s alurme?ky
 • BLUMOTION nebo SERVO-DRIVE

AVENTOS HK je zruka p?ehlednosti sortimentu a mnostv variant plnovn.

 • Vky korpusu kuchyn do 600 mm
 • ?ky korpusu do 1 800 mm
 • Pro d?ev?n ?ela a ?lka s alurme?ky
 • BLUMOTION nebo SERVO-DRIVE
 • K dostn rovn? s TIP-ON

AVENTOS HK-S znamen volnost proveden a uspo?dn pro mal horn sk??ky nad lednic nebo potravinovou sk?n.

 • Vky korpusu  nap?. rohov kuchyn? do max. 400 mm
 • ?ky korpusu zvis na ukazateli vkonnosti
 • Pro d?ev?n ?ela a ?lka s alurme?ky
 • BLUMOTION nebo SERVO-DRIVE
 • K dostn rovn? s TIP-ON

Dle nabzme dalch 40poloek!

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

SYSTM ZV?S? PRO KUCHY?SK LINKY CLIP top BLUMOTION

Dv?ka jsou standardn? opat?eny osv?d?enmi zv?sy zna?ky BLUM, kter garantuje doivotn zruku.

Pro v?t komfort uvn jsou stle vce oblben zv?sy s integrovanm tlumi?em zavrn v misce zv?su, kter umo?uj jemn a tich zavrn dv?ek zavraj se bez bouchn. 

CLIP top BLUMOTION v sob? soust?e?uje inovativn techniku, na mezinrodn rovni ocen?n design a komfort pohybu, ve ukryt v co nejmenm prostoru protoe BLUMOTION je ji integrovn v misce zv?su. Nov bod ot?en zv?su poskytuje zcela nov monosti plnovat i rozli?n varianty siln?jch dv?ek. Aby se kad dv?ka elegantn? pohybovala. M?kce a tie. V p?pad? pot?eby m?ete BLUMOTION prost? deaktivovat.

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

BOX SYSTMY PRO KUCHYN?:

TANDEMBOX

TANDEMBOX, osv?d?en Box systm z kovu, skt nejrozmanit?j monosti designu. M?ete si vybrat ze 2 r?znch lini sortimentu. TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro. Vechny vrobkov ?ady p?edstavuj velice irok spektrum vyuit: od standardnch ?een a po speciln vyuit.

TANDEMBOX intivo zaru? komplexn a obecn koncept barevnho proveden. Jednotliv sou?stky jako bo?nice, BOXCOVER, BOXCAP a p?edn dly vnit?nho vsuvu jsou z hlediska a barevnho proveden navzjem slad?ny.

 • Spektrum barev a materil?: Hedvbn? bl, Terra ?ern a Inox
 • ?eln kovn vnit?nho vsuvu z ulechtilho a vysoce hodnotnho materilu, vechny plastov dly p?izp?sobeny barevnmu proveden bo?nice
 • Konstruk?n vky: N, M, C (s BOXCOVER) a D (s BOXCOVER a BOXCAP)
 • Jmenovit dlky: 270 650 mm
 • ORGA-LINE

TANDEMBOX antaro zaru?uje ?istou, jasnou a hranatou ?e? tvar? zda s relingem nebo jakoto uzav?en korpus se zsuvnm prvkem. Vechny komponenty jsou z hlediska barevnho proveden vzjemn? p?izp?sobeny a zd?raz?uj tak st?dmost designu.

 • Spektrum barev a materil?: Hedvbn? bl, Inox, sv?tl hlink (RAL 9006) a Terra ?ern
 • ?eln kovn vnit?nho vsuvu z ulechtilho a vysoce hodnotnho materilu, vechny plastov dly p?izp?sobeny barevnmu proveden bo?nice
 • Konstruk?n vky: N, M, K, C a D
 • Jmenovit dlky: 270 650 mm
 • ORGA-LINE

LEGRABOX elegance v pohybu  P?mo?ar, prost design v kombinaci s vysoce jakostnmi a ulechtilmi materily definuj vzhled LEGRABOX. Bo?nice jsou uvnit? i zvenku rovn, naden a emoce bud svou silou pouhch 12,8 mm. Vechny komponenty LEGRABOX jsou vzjemn? perfektn? slad?ny a harmonicky prolnaj.

 • Materil a barvy: Inox v proveden anti fingerprint nebo ocel s matnm povrchem v barv? Terra ?ern matn, Orion ed matn nebo hedvbn? bl matn
 • Vky: N, M, K, C a F
 • Jmenovit dlky: 270 650 mm
 • Vhodn (pasujc) systm vnit?nho ?len?n AMBIA-LINEIVO - systm vsuvu s ORGA-LINE s BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON, BLUM.

Zsuvky a vsuvy METABOX se skldaj jen z n?kolika konstruk?nch dl?. Vyzkouejte si realizovat s osv?d?enm Box systmem nejrozmanit?j vyuit v kuchyni, hale, v koupeln? nebo v kancel?i METABOX je vynikajc i v p?pad?, e si budete stav?t vlastn obchod. Stabiln materily a pe?liv zpracovn zajist nejlep hodnoty stability a po maximln dynamickou nosnost 30 kg.

 • Spektrum barevnho proveden: Krmov? bl (RAL9001)
 • Konstruk?n vky: N, M, K, B, C, D
 • Jmenovit dlky: 270 - 550 mm
 • Bo?n st?ny ?elnho vsuvu realizovateln s jednoduchm ?i dvojitm relingem, a nebo s BOXSIDE.
 • K dostn ?ste?n a pln vsuvy
 • BLUMOTION m?ete voliteln? kombinovat s ?ste?nmi vsuvy METABOX

Vodic systmy pro d?ev?n zsuvky

Vodic systm TANDEM lehk chod po celou dobu ivotnosti nbytku

TANDEM, skryt vodic systm pro d?ev?n zsuvky: lehk chod a vysok komfort pohybu ve vech mstnostech v byt?. Sortiment TANDEM, kter m asn? irok "zb?r", zn vhodn ?een pro kad kus nbytku. Dokonce pln? naloen systmy vsuv? b?haj lehounce a Vs si zcela podman svmi velmi dobrmi hodnotami sv?en.

Pro bezchytkov ?ela je tu SERVO-DRIVE v kombinaci s BLUMOTION nebo TIP-ON pro TANDEM.

 • ?ste?n nebo pln vsuv se jmenovitmi dlkami 250 750 mm
 • Dynamick nosnost 30 kg a 50 kg
 • ORGA-LINE

Systm veden STANDARD, osv?d?en kole?kov veden a prov??en technika. Veker tento komplexn sortiment zahrnuje pouze n?kolik dl? a sou?stek. Pro vysokou ivotnost u zsuvek a vsuv? ze d?eva.

 • Obrovsk rozmanitost sortimentu, spousta monost
 • ?ste?n a pln vsuv
 • Jmenovit dlky 250 800 mm
 • Dynamick nosnost 25 kg u ?ste?nho vsuvu a 30 kg u plnho vsuvu

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

SYSTMY VNIT?NHO ?LEN?N  KUCHY?SKCH LINEK - ORGA-LINE

ORGA-LINE je vysoce hodnotn systm vnit?nho ?len?n, kter vn do kad zsuvky a do kadho vsuvu asn a naden vyvolvajc po?dek.

Zda jdeln p?bory, lhve nebo hrnce atd. uloen vekerch p?edm?t? je tu bezpe?n a pohodln. Dodejte tvar lonmu prostoru a p?izp?sobte jej s pomoc vnit?nho d?len ORGA-LINE tak, aby ve vyhovovalo a odpovdalo Vaim pot?ebm a bylo p?ehledn.

V nabdce mme dal poloky ....

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

TECHNOLOGIE POHYBU - BLUMOTION, SERVO-DRIVE A TIP-ON PRO KUCHY?SK LINKY SEKTOROV A KUCHYN? ZAKZKU

 BLUMOTION je systm tlumen firmy Blum. S BLUMOTION se nbytek zavr m?kce a tie vbec nezle na tom, jak d?razn? jej zav?ete; a roli nehraje ani hmotnost vklopu, dv?ek nebo vsuvu. Dan funkce je integrovna u kovn na vklopy, u zv?s?, Box systm? i vodicch systm?.

U zv?s? bez integrovanho BLUMOTION je alternativn? mon mont BLUMOTION dodate?n?. Naprosto snadn instalace nasazenm.

 • Integrovn u systm? vklop?, zv?s?, Box systm? a vodicch systm?
 • Dodate?n vybaven u zv?s? bez integrovanho BLUMOTION

SERVO-DRIVE je elektrick zp?sob otvrn firmy Blum. Otvrn je tud fascinujcm zp?sobem jednoduch: Sta? jen zlehka ?uknout a vsuvy i vklopy se otev?ou jako mvnutm kouzelnho proutku samy od sebe. Zavrn m?kce a tie zajist BLUMOTION.

V podob? SERVO-DRIVE mte systm pro celou kuchy?. Jak horn, tak i spodn sk??ka. Uivatel kuchyn? m?e kdykoli zashnout do zrovna probhajcho pohybu a tm bude mt vdy ve zcela pod kontrolou. I p?i vpadku elektrickho proudu z?stanou vechna kovn pln? funk?n.

TIP-ON - spolehliv bezchytkov otvrn
Zda vklopy, dv?ka, zsuvky ?i vsuvy: S mechanickm otvrnm TIP-ON m?ete postavit nbytek bez chytek ve vech mstnostech v byt?. TIP-ON nen mon kombinovat s tlumenm BLUMOTION. Nbytek zavrme jemnm zatla?enm do ?lka.

Mechanizmus TIP-ON z?stane nepokozen, i kdy dv?ka, vklopy nebo vsuvy jednou vythnete ru?n?.

 • TIP-ON pro dv?ka
 • TIP-ON pro AVENTOS HK a AVENTOS HK-S
 • TIP-ON pro TANDEMBOX, MOVENTO a TANDEM

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

DRT?N PROGRAM nap?. PRO ATYPICK KUCHYN? na mru

Drt?n program slu kad kuchyni, m?ete ho mt na viditelnch nebo skrytch mstech.

Udret po?dek v kuchyni bv sloit, zvlt? je-li mlo prostoru a v?c moc. Problm hrav? vy?e drt?n program.

V sou?asn dob? jepro svou krsu i uite?nost nejpouvan?jm dopl?kem p?i za?izovn kuchyn nerezov drt?n program. Nejedn se jen o mdn vst?elek, ale o velmi praktick systm, dky n?mu lze udret po?dek v kuchyni a zrove? mt vdy ve po ruce.

Potravinov sk?n? uplatn?n v kuchynch na mru:

 • Poskytnou Vm dokonal p?ehled o uloench potravinch, mte vdy ve po ruce.
 • Nabzme je r?znch rozm?r? a tvar?.
 • V koch je uloen v?c p?ehledn a p?stupn.
 • Vsuvn potravinov sk?n? s drt?nmi koi jsou vybaveny masivnmi posuvnmi mechanismy a stabiliza?nm hornm vedenm.

V nabdce mme dal poloky ....

Oto?n drt?n koe do kuchy?sk linky:

 • V rohu sk??ky na karuselu jsou nasazeny kruhov nebo polokruhov police.
 • Vyzna?uj se snadnou vyjmatelnost ndob - lehkm pooto?enm ko? se rychle dostanete k poadovanmu kusu ndob.
 • Pouvaj se do nedostupnch roh? ve spodnch rohovch sk??kch.
 • Slou k uloen hrnc? nebo r?znch kuchy?skch pot?eb. 

V nabdce mme dal poloky ....

Drt?n vsuvn koe v kuchyni:

 • Umon vyut cel objem danho prostoru
 • Koky mohou bt v ?kch 30 60 cm a slou pro uloen hrnc? a objemn?jho ndob.
 • zk koky 15-20 cm, kter mohou bt i dvoupatrov a lze do nich umstit lhve, ?istic prost?edky nebo p?pravky do my?ky.
 • irok koe jsou ur?eny do spodnch sk?n?k.

V nabdce mme dal poloky ....

Chromov sloup umst?n v kuchy?sk lince:

 • Je univerzln multifunk?n kuchy?sk stojan.
 • Je dostupn v povrchu chrom nebo satinovan chrom.
 • Lze doplnit o drt?n koky, sklen?n police, zv?s na sklenice nebo t?ramenn sv?tlo.
 • Ums?uje se jako zakon?en barovch pult?, kdy v horn ?sti kuchyn? spojuje bar a rampu.
 • M?e bt p?id?ln k nbytku nebo sahat od podlahy a ke stropu.

V nabdce mme dal poloky ....

Zv?sn drt?n program v kuchynch:

 • Ums?uje se na zdovou desku nebo obklady nad pracovn desku.
 • Je vlastn? dlouh chromov ty?, na kterou se zav?uj jednotliv kuchy?sk pot?eby, kter pot?ebujeme p?i p?prav? jdla - noe, va?e?ky, prknka, ko?en a mnoho dalch v?c, kter cel dny pln prostor na na pracovn ploe.
 • Nejr?zn?j dopl?ky: zv?sn koky, drky na role papru, noe, sklenice, podloky, r?zn kuchy?sk dopl?ky, zv?sn odkapva? na tal?e.
 • Zvyuje uitn komfort kuchyn?.
 • Dodv prci v kuchyni efektivitu a rychlost.

V nabdce mme dal poloky ....

Vsuvn drt?n police:

 1. Snadno zapln jakkoliv prostor, jsou velmi praktick.
 2. Jednm pohybem m?ete vyndat v?ci a zezadu police.
 3. U nemuste vytahovat vechno, co je uloen p?ed nimi.
 4. Jednodue si vysunete z nbytku celou polici

V nabdce mme dal poloky ....

Vnit?n drt?n program:

 • Pouv se pro snadn p?stup k v?cem v kuchyni.
 • Je umst?n za dv?ky jednotlivch sk?n?k nebo rolet kuchyn?.
 • Na vnit?n stranu dv?ek se daj namontovat r?zn drky a ko?ky nebo t?eba zsobnk na mikrotenov s?ky, zv?sn drk lahv a polic.

V nabdce mme dal poloky ....

Vsuv na ut?rky:

 • Slou k zav?en ut?rek, ru?nku ?i ch?apky.
 • Prakticka pohodln ?een, kter Vm pomh p?i klidu kuchyn?.

Na vydn Vm zaleme Katalog, kter zahrnuje p?iblin? dalch 700 poloek!  

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

 CHYTKY pro KUCHYN? na mru

Nabzme Vm chytky TULIP atraktivn design pod jednou zna?kou. Jedn se p?edevm o chytky a v?ky modernho i klasickho proveden. Skladov program zahrnuje p?iblin? 1000 poloek chytek a v?k?. Nen vjimkou, e na objednvku dodvme mnohem vce dky bohatm dodavatelsko-odb?ratelskm vztah?m. Kolekci TULIP pro zkaznky vybrme s d?razem na kvalitu, cenu a v souladu s trendy v modernm nbytku ji neustle rozi?ujeme o nov tvary a materily.

Materily, ze kterch jsou chytky vyrobeny a kone?n povrchov pravy jsou mon tyto: kovov, hlnkov, d?ev?n, porcelnov, kombinovan, s vkldanmi kameny Swarovski a v neposledn ?ad? i chytky gumov a plastov. Dopl?ky pro chytky pomhaj s uchycenm v nestandardnch situacch jako na posuvnch nebo sklen?nch dve?ch.

Dle nabzme p?iblin? dalch 1.000 poloek!

Nebojte se zeptat:  volejte 603 826 530, nebo pite na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Nezvazn poptvka

 

Sídlo firmy:

Wood Partner
ul. Vřesová 679/11
Praha 8 – Troja
181 00
Česká republika

Kontakty:

IČ: 62945467
Gsm: +420 603 826 530
E-mail: info@woodpartner.cz
Provozní doba:
po – pá 8:00 - 17:00h

Nabídka: